Czym grozi nieprzestrzeganie zasad bhp?
Różne

Czym grozi nieprzestrzeganie zasad bhp?

W Polsce obowiązuje szereg praw dotyczących bezpieczeństwa w miejscu pracy – są one ściśle określone w rozporządzeniu ministra i opisane w Kodeksie BHP. Zasady BHP mają na celu ochronę miejsca pracy oraz stworzenie pracownikowi optymalnych i bezpiecznych warunków do świadczenia usług zawodowych oraz wykonywania swoich obowiązków oraz niezbędnych prac. Obowiązek ich przestrzegania jest nałożony zarówno na pracodawcę, jak również na samego pracownika. Zobowiązani są oni do przestrzegania określonych zasad i norm oraz do wspólnego przeciwdziałania zaniedbaniom oraz pojawiającym się nieprawidłowościom. Ignorowanie zasad BHP wiąże się z możliwością nałożenia odpowiedniej kary na pracodawcę bądź pracownika. Rodzaj oraz zasięg kary jest uzależniony od rodzaju wykroczenia względem zasad BHP – niektóre kwestie są uregulowane prawne, inne zaś zależą od podejścia pracodawcy do problemu.

Obowiązki pracownika względem zasad BHP

Pracownik zatrudniony w danej firmie ma obowiązek przestrzegać wszelkich norm bezpieczeństwa oraz używać podczas pełnienia swoich obowiązków zawodowych odpowiednich środków ochrony, najważniejszy z nich to odzież ochronna. Dodatkowo pracownik ma obowiązek uczestniczyć w ewentualnych szkoleniach organizowanych przez firmę zatrudniającą oraz innych szkoleniach, które są wymagane między innymi do uzyskania uprawnień niezbędnych do odpowiedniego pełnienia zadań zawodowych (na przykład uprawnienia gazowe). Poza tym pracownik jest zobowiązany do dbania o porządek w swoim miejscu pracy oraz informowania na bieżąco pracodawcę bądź odpowiednią jednostkę o zagrożeniach i komplikacjach (dotyczących np. pracy maszyn, które obsługuje), a także poddawania się regularnym badaniom lekarskim i stawiania się na miejscu pracy w stanie trzeźwości. Za naruszenie przepisów BHP pracodawca może nałożyć na pracownika jedną z kar porządkowych, które są przewidziane w kodeksie pracy. Mowa tutaj o upomnieniu bądź naganie (jeśli upomnienie nie powoduje zmiany zachowania), karze pieniężnej bądź zwolnieniu dyscyplinarnym.

Obowiązki pracodawcy względem zasad BHP

Pracodawca jest zobowiązany do zapewniania jak najlepszych warunków pracy dla pracownika – ignorowanie zasad BHP bądź nie dostosowywanie miejsca pracy do warunków pracy jest poważnym wykroczeniem. Pracodawca w takiej sytuacji może zostać obciążony karą grzywny (od 1000 zł), a za rażące naruszenia nawet pociągnięty do odpowiedzialności karnej na drodze sądowej. Maksymalny wyrok kary, który może orzec sąd w takich sprawach wynosi do 3 lat pozbawienia wolności. Sprawy karne tego typu rozpatrywane są w sposób indywidualny, ze względu na szereg różnorodnych czynników, które współistnieją z wykroczeniem. Pracownik ma obowiązek zgłoszenia nieprawidłowości i nieprzestrzegania zasad bezpieczeństwa przez pracodawcę – na przykład zgłaszając sprawę do Powiatowej Inspekcji Pracy.